facebook

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEYEN VERİ SORUMLUSU

 

            Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MAVİ TUR BODRUM MAVİ TURIZM SAN. VE TİC. A.Ş. (“La Quinta By Wyndam Bodrum” veya “Otel”) tarafından hazırlanmıştır.

 

            KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak La Quinta By Wyndam Bodrum tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

            Toplanan kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yazılı amaçlarla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 

 • Otel faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi kapsamında ilgili mevzuatlarca zorunlu tutulan bildirimlerin yapılması, kayıt ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Otel ve iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Zorunlu veya gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması, her türlü acil durum süreçlerinin, acil tıbbı müdahale süreçlerinin ve doğal afet veya salgın hastalık önlem ve süreçlerinin yönetilmesi, bu amaçla gerekli tedbirlerin alınması,
 • Otel ile hizmet veya iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Veri güvenliği sürecinin yönetimi ve yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Fiziksel mekan veya elektronik sistem güvenliğinin temini,
 • Otelin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Şikayetlerin/önerilerin değerlendirilmesi ve süreçlerinin yönetilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması, takibi ve bilgilendirilmesi.

KİŞİŞEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi, tarafınız ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; ilgili kişinin açık rızanızın alınması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir hakkın tesisi ve korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinden en az bir veya birkaç tanesine dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlemekteyiz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

            Toplanan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

          KVKK 11. Maddesi uyarınca, dilediğiniz zaman La Quinta By Wyndam Bodrum aşağıda yazılı   adreslerine başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına         sahipsiniz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

          Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda açıklanan şekilde bize iletmeniz           durumunda, Otelimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz         olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri        Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

           “Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre, Kanunun “ilgili kişinin       haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Bardakçı Mevkii Eskiçeşme Mah   No:29  Bodrum/MUĞLA”  adresimize veya info@laquintabodrum.com elektronik posta adresimize yazılı olarak    iletebilirsiniz.